สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Seminar & Workshop

LoRaWAN 101

“LoRaWAN and Monitoring”

รุ่นที่ 8 วันที่ 19 – 20 ธันวาคม พ.ศ.2563

โลกของเทคโนโลยีไม่เคยหยุดพัฒนา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความฉลาดมากขึ้น จนมันเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้มนุษย์ได้อย่างมากมาย  สิ่งเหล่านี้เรียกว่า Smart Device ทุกวันนี้มันถูกพัฒนาจนสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้  และถูกเรียกว่าอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” 

          Internet of Things คือการที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย LoRaWAN ได้ เช่น การเปิดปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ แต่รวมถึงทุกๆสิ่ง  เราสามารถควบคุม เฝ้าระวัง หรือดูแลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้

          ดังนั้นการส่งเสริมให้ความรู้ และสร้างทักษะในการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ LoRaWAN และการสร้างกระดานแสดงผลเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ติดสินใจและเฝ้าระวังอุปกรณ์ Internet of things (IoT) ผ่าน ทางเครือข่าย LoRaWAN จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ  เพราะไม่เพียงแค่เป็นการพัฒนาทักษะความรู้ส่วนบุคคล แต่ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้โดยรวมของสังคม กระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้าน ผลิตภัณฑ์ การบริการ ส่งผลไปถึงการพัฒนา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดทางธุรกิจ

 • ต่อยอดแนวคิดเกิดเป็นนวกรรมใหม่ๆ

 • นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการสร้างงานวิจัยด้านนวัตกรรมใหม่ๆ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

 • เวิร์คช็อป IoT ผ่านทางเครือข่าย private LoRaWAN ทั้งหมด 2 วันเต็ม

 • เข้าใจหลักการทำงานของ LoRaWAN

 • เข้าใจมาตราฐานและข้อกำหนดต่างๆ ของ LoRaWAN

 • เข้าใจการเชื่อมต่อและส่งข้อมุลผ่านระบบ LoRaWAN

 • เรียนรู้และใช้งาน HTTP RESTful API / MQTT สำหรับการสื่อสารข้อมูล LoRaWAN

 • สามารถสร้าง LoRaWAN IoT Dashboard ได้

 • ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปสร้างผลิตภัณฑ์ได้

 • ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจ และนวัตกรรมใหม่ๆ ได้

เนื้อหาหลักของการอบรม

     • เนื้อหาวันที่ 1
      • แนะนำเทคโนโลยีเครือข่าย  LoRaWAN เบื้องต้น
      • ข้อกำหนดเกี่ยวกับ LoRaWAN
      • มาตรฐานและเวอร์ชั่นของ LoRaWAN Alliance
      • LoRa Technology Modulation
       • รู้จักเบสิค modulation แบบต่างๆ
       • Chirp Spread Spectrum (CSS)
       • LoRa modulation signal
       • LoRa modulation – Chirps / Symbol / SF /Chips
       • Forward error correction
       • Coding rate
       • Ruled and Regulations
       • DataRate
       • LoRa Package time on air
       • LoRa RSSI & SNR
      • การทำงานของ LoRaWAN
      • การติดตั้ง SaiJai Library
      • การใช้งานโมดูล LoRa ด้วย AT Command
     • เนื้อหาวันที่ 2
      • การเพิ่มอุปกรณ์ใน Network server แบบ Class A
      • การออบแบบ payload
      • การออกแบบ Check sum
      • การเพิ่มอุปกรณ์ใน Network server แบบ Class C
      • แนะนำการใช้ Node-RED
      • การเขียนฟังก์ชั่น JavaScript บน Node-RED
      • รู้จักฐานข้อมูล Time Series Database
      • แนะนำ Grafana
      • โปรเจคการสร้าง IoT Dashboard ด้วย LoRaWAN

วิทยากร

อาจารย์วิสิทธิ์ เวียงนาค

 • รับจำนวนจำกัด  (จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม เพื่อการดูแลให้ได้ทั่วถึงและความเข้าใจในเนื้อหา)

 • ค่าอบรม 2 วัน  12,000 บาท ลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันที่ 11 ธันวาคม รับส่วนลดเหลือจ่ายเพียง 7,900 บาท เท่านั้น
 • แถมฟรีอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

  • ได้รับบอร์ด SaiJai Devboard
  • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ DHT11 / วัดความเข้มแสดง LDR
  • ได้รับฟรี Account ใช้งาน LoraServer (network server) บน Cloud
  • ได้รับฟรี Account ใช้งาน Grafana สำหรับสร้าง dashboard บน Cloud
  • ได้รับฟรี พื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์ในฐานข้อมูลบน Cloud
 • ราคานี้รวม อาหารกลางวัน, อาหารเบรค และเครื่องดื่ม
Official Line ID : 09-7141-4242
email : supanut@saijai-tech.com
​โทร 09-7141-4242 (คุณปิ่น)

สถานที่อบรม

อาคารรัตนคุณากร อาคาร 11 ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยรังสิต

ดูแผนที่

อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

แถมฟรี บอร์ด LoRa SaiJai JR-II เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้นำไปทดสอบการใช้งาน

ลงทะเบียน

บรรยากาศการอบรม